آسمان کوچک

دو ماه می شویم / و به آغوش می گیریم آسمانمان را / آسمان کوچکمان را که یک واژه است /از مصدر پنجره /و من و تو /پرانتزی که سخت نگاهش داشته ایم

اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست